El Delegat diocessà, Mn. Joan Bestard feu un resum concís de les tasques que es proposa la pastoral d'acollida als turistes al dia d'avui. Mallorca, com a capdavantera del turisme, creà la Delegació l'any 1971. Des d'aquelles dates l'atenció als turistes ha determinat el perfil de moltes parròquies costaneres, fins i tot en l'arquitectura dels nous temples que s'anaren edificant. A hores d'ara es pot dir que de les 168 parròquies de la diòcesi  48 es poden cosiderar plenament turístiques.

És també cert que al llarg dels anys el turisme ha anat canviant i que els interessos dels visitants han mudat de forma significativa. Avui els temples són molt visitats com a llocs representatius de la cultura i del patrimoni artístics. Però són també molts els que participen de les celebracions religioses junt a les nostres comunitats parroquials. Igualmente, un major coneixement de les nostres llengües per part dels vistants fa que no sia tant necessari el que es va conèixer com a "misses internacionals" on s'empraven diferents idiomes.

Esmentant l'activitat de la Delegació al llarg dels anys, Mn. Bestard va recordar la Carta pastoral conjunta que els bisbes de les tres diòcesis de les Illes publicaren l'any 1990 amb el, per aleshores innovador, títol "Ecologia i turisme a les nostres Illes. Pautes per a una actuació cristiana".

Intervengué també Mn. Joan Darder, que recordà alguns principis i normes que s'han de tenir presents per a la celebració de matrimonis en els casos més freqüents que es poden donar a les parròquies amb presència considerable d'estrangers.

El Sr. Bisbe encoratjà el treball de tots i subratllà alguns aspectes de la pastoral del turisme en el marc de la reestructuració diocesana que s'està obrant aquest mesos. Insistí amb la necessitat d'emprar tots els mitjans nous al servei de la informació i comunicció, i apuntà a la necessitat d'intensificar el treball "en xarxa" amb tos els altres serveis pastorals diocesans.